• Výsledky Dunedinské studie ukazují na pokles IQ u středních i těžkých uživatelů konopí
 • Výsledky si je možno vyložit různými způsoby
 • Pokles IQ nemusí být nutně způsoben léčebným konopím

Zdali pravidelné užívání konopí snižuje nebo nesnižuje úroveň IQ je otázkou horké debaty, která se vede již celá léta. Politici, rodiče, vědci a samozřejmě neopomenutelná média - ti všichni se této debaty velice vášnivě (i empaticky) účastní.

Poslední dobou je možné vidět značně protikladné názory různých médií - například americký zpravodaj Fox News v roce 2013 bez váhání zveřejnil článek s titulkem "Ano, marihuana snižuje IQ - dokazují studie". O rok později tady zase máme známý Washington Post s titulkem "Ne, užívání marihuany nesnižuje vaše IQ".

Kdo má tedy pravdu?

"ANO, konopí snižuje vaše IQ"

Naprostá většina reportů, které hlásí, že konopí snižuje IQ berou data z jediné, velmi vlivné studie - takzvaná Dunedinské studie, vedené  Madeline Meierovou. Je třeba zmínit, že tato studie je dodnes jednou z nejkvalitnějších studií zabývajících se užíváním konopí. Mnoho dalších studií tohoto typu jsou studie retrospektivní, zatímco Dunedinská studie je takzvaná prospektivní kohortová studie.

Ve studiích retrospektivního typu je daný stav subjektů znám již od začátku, přičemž se vědci snaží pátrat v jejich minulosti a určit, co mohlo k takovému stavu vést. Naproti tomu, prospektivní studie sledují subjekty v průběhu času a snaží se identifikovat předpokládané následky daného chování, přičemž berou v potaz možné variabilní faktory, které by teoreticky mohly předpokládané následky ovlivnit.

V Dunedinské studii bylo pozorováno celých 1037 osob, narozených mezi roky 1972 až 1973 na Novém Zélandu, ve městě Dunedin. Všechny osoby byly pozorovány od narození do věku 38 let. Tato studie, ostatně stejně jako všechny ostatní studie, má svoje nedostatky. Na rozdíl od mnoha dalších výzkumů však vědci v této studii upřímně zmínili nedostatky, kterých si byli vědomi.

Výsledky Dunedinské studie mohly být ovlivněny mnoha faktory, vědci však započítali například následující:

 • Akutní nebo zbytková intoxikace konopím při dotazování
 • Závislost na tabáku
 • Závislost na tvrdých drogách (např. heroin, kokain, amfetaminy)
 • Závislost na alkoholu
 • Schizofrenie

Jsou zde však i další faktory, které mohly potencionálně ovlivnit výsledky. Můžeme se totiž například zeptat: Je možné, že lidé, kteří začínají s užitím cannabisu již v brzkém věku sdílí určité charakterové rysy, které by mohly být dále asociovány se snížením IQ? Dnes již totiž víme také to, že ke snížení IQ přispívají také faktory jako je průmyslové znečištění, stravovací návyky, stres, traumatické zážitky a mnohé další (tyto faktory mohou ovlivnit i vývin závislostí).

marihuana snižuje IQ

Nicméně, snažit se kontrolovat naprosto všechny potencionální proměnné je zkrátka nepraktické. V Dunedinské studii vědci udělali vše, co se od kvalitní studie očekává - snažili se kontrolovat co nejvíce proměnných a zároveň všechny nedostatky upřímně zmiňovat.

Ve výsledku autoři studie zkoumali 6 hlavních hypotéz:

 • Pokles kognitivních funkcí: Vytrvalí, dlouhodobí uživatelé konopí ve výsledku vykazovali značnější pokles kognitivního výkonu v době od dětství do adolescence, v porovnání s osobami, které konopí neužívají.
 • Specifičnost: Jsou poruchy kognitivního systémy limitovány na určitou oblast či kognitivní doménu, nebo se prolínají naskrz více kognitivních oblastí?
 • Vzdělání: Některé z dalších výzkumů nám napovídají, že čím vyššího vzdělání je dosaženo, tím vyšší je výsledná inteligence osob. Mohlo by snížení výkonu kognitivních funkcí uživatelů konopí být způsobeno dřívějším odchodem ze školy a pronásledováním jiných zájmů?
 • Každodenní kognitivní funkce: Prolíná se ovlivnění neuropsychologických funkcí konopím s každodenním řešením problémů? Vědci v této studii předpokládají, že ano.
 • Ovlivnění vývoje: Konopí působí na stále se vyvíjející mozek více toxicky, než na mozek již vyvinutý, adolescenti jsou tedy obzvláště náchylní k negativním dopadům užívání konopí.
 • Hypotéza zotavení: Vědci zde předpokládají, že u dřívějších pravidelných uživatelů může být poškození neuropsychologických funkcí zvráceno, pokud přestanou konopí užívat.

Jaké jsou tedy výsledky?

 • Brzký počátek užívání konopí má negativní dopad na kognitivní funkce a IQ v dospělosti, přičemž čím větší je objem zneužívání konopí, tím horší jsou výsledné dopady
 • U jedinců, kteří se začátkem užívání konopí počkali až do dospělosti, nebyl zjištěn žádný negativní dopad na kognitivní funkce ani na hodnotu IQ

Jak si vedli oproti uživatelům abstinenti?

Zde se celá problematika začíná zamotávat.

Abstinenti: 242 z celkových 1037 účastníku studie ohlásilo, že konopí dosud v životě neužili. U těchto subjektů byl změřen mírný nárůst v IQ, průměrně z 99.84 na 100.64.

Příležitostní uživatelé: 479 ze zúčastněných ohlásilo, že konopí užívá příležitostně, ale nikdy neměli problém se závislostí. U těchto subjektů byl změřen mírný pokles IQ, průměrně z 102.32 na 101. 25, tedy o jeden bod.

Problematičtí uživatelé: U 38 účastníků studie byla identifikována "porucha zneužívání konopí" a to minimálně ve třech z celkových pěti posuzování ve stáří 18, 21, 26, 32 a 38 let. Snížení IQ u těchto uživatelů bylo mnohem razantnější - průměrně IQ kleslo z 99.68 na 93.93, tedy o celých 6 bodů.

Všimněte si jednoho, obzvláště zajímavého faktu. Účastníci studie, kteří přiznali občasné, neproblematické užívání konopí měli oproti abstinentům IQ vyšší průměrně o 2.5 bodu. Pokud se podíváme na následující data obou skupin ve stáří 38 let, vidíme, že mírný nárůst IQ u abstinentů a mírný pokles u občasných uživatelů obě skupiny hodnotou IQ téměř vyrovnává - občasní uživatelé mají oproti abstinentům stále náskok o 0,61 bodu.

V tomto případě se nám tedy nabízí spíše titulek "Studie dokazují: Lidé, kteří neužívají konopí jsou méně inteligentní než ti, kteří konopí užívají."

konopí inteligence iq

"NE, konopí IQ nesnižuje."

Přes hojnou kritiku byla Dunedinská studie velmi dobře designovaná a autoři se poctivě snažili započítat mnoho potencionálních ovlivňujících faktorů, které by mohly výsledek studie jakkoli přibarvit. Zajímavé je, že většina z kritiků první studie zároveň chválí druhou, navazující studii od stejných autorů, která prokázala, že jediný negativní fyzický dopad užívání konopí je zvýšení šancí pro vývin nemoci dásní.

Nicméně, některé z kritik Dunedinské studie stojí i tak za zmínění:

Socioekonomické faktory

To je vysvětlení, které  navrhuje norský ekonom Ole Røgeberg. Základ jeho pohledu na věc stojí v argumentu, že užívaní konopí je častější u osob nižšího socioekonomického statutu. Prokázaný, krátkodobý nárůst IQ u osob, které dosahují vyššího vzdělaní (což je u osob nižšího statusu méně časté), poté vytváří falešný dojem poklesu IQ u uživatelů konopí.

Nicméně, poznatky z Dunedinské studie ukazují, že podle socioekonomického statutu se dá míra užívání konopí předpovídat jen ztěžka (tento fakt prokázaly i další studie). Konopí je zkrátka populární napříč všemi vrstvami. Navíc, Dunedinská studie nezaznamenala ani nižší míru IQ u lidí z nižších socioekonomických vrstev.

Osobnostní rysy by mohly vysvětlovat poklesy v IQ

Michael Daly, doktor behaviorálních věd navrhuje, že pokles v IQ by mohl být vysvětlen spojitostí osobnostních rysů a užíváním konopí. Daly poukazuje na ne-náhodnou spojitost mezi otevřeností pro nové zážitky a tendencí vyzkoušet konopí, která vychází z analýzy dat  britské studie pozorující  6,401 účastníků.

Zajímavé je, že u osob, které jsou otevřeny novým zážitkům a zároveň vyzkoušeli konopí, je prokázána také lepší funkčnost kognitivního systému.

Počet zúčastněných je nedostatečný

Další z kritiků je Dr. Carl Hart, který zmiňuje hlavně naprosto nedostatečný počet analyzovaných těžkých uživatelů, kterých bylo v Dunedinské studii přece jen pouhých 38.

Kritiku i chválu této dosud nejvýznamnější studie, zabývající se poklesem IQ u uživatelů konopí si každý může vyložit po svém. Pravdou je, že pokud se na studii podíváme důkladně, určité nedostatky se nedají přehlédnout.

Například, skupina uživatelů, u kterých byla jednou z pěti diagnóz prokázána porucha v užívání konopí, byla v hodnotě IQ naprosto nejníže. Naopak u těch, u kterých byla porucha diagnostikována dvakrát, byla průměrná hodnota IQ totožná s uživateli občasnými a těmi, u kterých porucha nebyla diagnostikována vůbec (102.14). Jak je to možné?

Konopí, IQ a Dvojčata

Jak jsme již zmínili, je vcelku nemožné započítat všechny možné proměnné. Nicméně, možností jak eliminovat většinu z nich, je studie provedená na dvojčatech. Naštěstí tady jednu takovou studii máme.

"Dopad užívání konopí na inteligenci v období adolescence: Výsledky longitudinálního výzkumu na dvojčatech."porovnává změny v IQ mezi dvojčaty, které buďto konopí užívají, nebo abstinují, a to po dobu 10 let. Po započítání možných proměnných vědcům vyšlo, že konopí nemá u dvojčat na hodnotu IQ vliv. Navíc, u párů dvojčat, kde jedno konopí užívalo a druhé ne, byl prokázán totožný pokles v IQ. To nám napovídá, že za pokles IQ mohou moci úplně jiné faktory - genetika, domácí prostředí a tak dále.

Avšak i tato studie, která naprosto vyvrací výsledky studie Dunedinské,  má své nedostatky. Například, velmi málo se zabývá frekvencí užívání, což může mít na výsledný pokles/nárůst IQ značný vliv. Dalším nedostatkem je, že studie porovnává data populací z různých oblastí (Minnesota a Los Angeles) a zároveň používá různé dotazníky.

Finální vyhodnocení

Vypadá to, že u dospělých užívání konopí nijak neovlivňuje IQ. Nicméně, chronické užívání má značný, avšak zvratitelný, negativní dopad na kognitivní funkce. Co se teenagerů týče, je zde stále mnoho otázek ohledně toho, do jaké míry brzké užívání negativně ovlivňuje vývoj kognitivních funkcí. Co však víme jistě  je, že vyvíjející se mozek je obzvláště zranitelný.

Je tedy možné, že trocha pravdy je na obou stranách debatní barikády. Jednou je, že příliš brzký start v těžkém užívání konopí může mít negativní, potencionálně nezvratitelné následky. Druhou, že za poklesem v hodnotách IQ mohou být také jiné faktory - pokud dítě užívá konopí velmi brzo a často, je docela dost možné, že se v jeho životě dějí další věci, které mohou ovlivnit jak vývin závislosti tak hladinu IQ.

Výsledky Dunedinské studie ani dalších, kvalitně zpracovaných studií by však neměly být přehlíženy i přes možné variabilní faktory.

Fakt, že příliš brzké a těžké užívání konopí mezi mladistvými by mohlo mít negativní vliv na jejich vývoj je důležité zmínit vždy a to i přesto, že stigma obklopující léčebné konopí pomalu, ale jistě upadá.

 

Autor: Jeremy Kossen

Překlad: Filip Maral

Zdroje: leafly.com

Obrázky: wsj.net bigbudsmag static1