• Konopí může způsobit, že se lidé budou cítit více uvolnění, méně vystresovaní a samozřejmě šťastnější.
  • Lidé trpící depresí nebo úzkostí sahají po konopí mnohem častěji než lidé, kteří těmito chorobami netrpí.

 

 

 

 

Mnoha lidem jsou také samozřejmě předepisována antidepresiva. Lékaři i pacienti by však měli vědět, jak se mohou tyto dvě látky ovlivňovat, pokud jsou užívány současně.

Zajímavé je, že ačkoliv už léta probíhají výzkumy, zabývající se spojitostmi mezi užíváním konopí a psychickými onemocněními, existuje jen velmi málo studií, které blíže zkoumají interakci konopí a antidepresiv. I velké výzkumy Google Scholar a National Institutes of Health PubMed website přinesly jen málo relevantních studií. A dokonce ani na webových stránkách National Institute on Drug Abuse (NIDA) nenalezneme o tomto tématu moc informací.

Výzkumníci ze zdravotnického střediska University of Connecticut, konkrétně z oddělení dětské a adolescentní psychiatrie (Division of Child and Adolescent Psychiatry) vytvořili rozsáhlý souhrn omezené vědecké literatury a publikovali zprávu, nazvanou Psychotropic Medications and Substances of Abuse Interactions in Youth. Všimli si toho - a teď parafrázuji – že zatímco by si člověk myslel, že kombinace psychoaktivní drog a psychotropních léků bude u pacientů zvyšovat šanci vzniku nepříznivých efektů, překvapivě tuto situaci potvrdilo jen několik zpráv.

Výzkumníci také vysvětlují, proč to tak asi je. Je možné, že se nepříznivé efekty vyskytují „jen velmi vzácně, nebo vůbec“. Dále také „novější psychotropní léky mají relativně vysoký terapeutický index,“ což znamená, že je málo pravděpodobné, že by u nich vznikaly nepříznivé efekty. Výzkumníci však dále poznamenali, že na vině může být i nedostatek uznání a špatné povědomí o konopí, takže pacienti, kteří pociťují nepříznivé efekty, se mohou bránit odhalení toho, že ho užívají.

Nicméně se dá říct, že novější antidepresiva nesou nižší až střední riziko interakce, zatímco starší antidepresiva nesou riziko vyšší. RxList, index látek, publikovaný online na WebMD radí pacientům užívajícím konopí, aby „byli opatrní“ a „radili se se svým lékařem.“

Riziko interakce

Jeden z problémů, kterému musí čelit doktoři, předepisující antidepresiva pacientům zároveň užívajícím i konopí (nebo jiné podobné látky), je potíž s odhadnutím správného léku a jeho správného dávkování. Současně působící konopí jim totiž může bránit v tom, aby správně odhadli účinnost předepsaného léku.

Lékaři si všimli, že co se týče pacientů a kombinování léků (předepsaných i nezákonných) je tou nejdůležitější proměnnou schopnost změřit, do jaké míry který z nich způsobuje vedlejší účinky a jak ovlivňují chování a náladu. Je jasné, že čím více látek pacient užívá, tím složitější je izolovat účinnost každé z nich. Proto lékaři často začínají s předepsáním jedné látky a další přidávají až později.

Uživatelé konopí, kteří přemýšlejí, že by si nechali předepsat nový lék na depresi nebo úzkost, by měli (alespoň dočasně) zvážit vysazení konopí a vnímat, jaký efekt mají na tělo nově předepsaná antidepresiva. Allan Schwartz, LCSW, PhD, psychoterapeut a klinický sociální pracovník v Coloradu a New Yorku zjistil, že (zvlášť v některých případech) by měli pacienti během léčby konopí úplně vynechat. „Někdy se mi podařilo pacienty přesvědčit, aby přestali na pár týdnů užívat konopí a mohli sami určit, jestli se jejich nálada nějak zlepšila,“ říká Schwartz. „Tito jedinci byli překvapení, ale byli ochotni přiznat, že pocítili skutečné zlepšení nálady i celkové funkčnosti.“

Existují také důkazy, které naznačují, že pacienti, trpící depresí mají mnohem větší sklony ke zneužívání konopí a k přechodu od občasného užívání k chronickému. Lidé, kteří trpí úzkostí nebo depresí užívají konopí dvakrát až osmkrát více než lidé bez těchto onemocnění.

Při dotazování mnoho lékařů řeklo, že někteří pacienti (zvláště ti s depresemi nebo bipolární poruchou), kteří užívají v průběhu léčby konopí, alkohol nebo jiné látky mnohem méně dodržují určené léčebné postupy (konzumace předepsaných léků, terapie).

Schwarz viděl mnoho lidí, kteří přestali brát své léky, což mělo velmi často katastrofální následky. „Byl jsem svědkem toho, jak lidé s bipolární poruchou vysadili léky, užívali konopí a nakonec skončili hospitalizováni v mnohem horším stavu než předtím,“ popisuje Schwarz. „Z vlastní zkušenosti vím, že si velké množství těchto nešťastníků prošlo několika recidivami a zůstalo v nekonečném začarovaném kruhu hospitalizací, střídajících se s obdobími nestability.“

Kromě obecných rizik platí, že každá skupina antidepresiv je jedinečná a můžeme ji spojit s různými vedlejšími účinky a potenciálními interakcemi. Na základě studia vědecké literatury níže naleznete shrnutí těch nejběžnějších skupin antidepresiv a s nimi spojených rizik:

1. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)

Prozac, Paxil, Zoloft, Celexa a Lexapro jsou selektivní inhibitory, které jsou nejčastěji předepisovány k léčbě depresí. Mají méně vedlejších účinků než jiné typy antidepresiv a interakce s jinými léky je také nižší.

Potenciální riziko interakce s konopím: nízké až střední

Nežádoucí interakce s konopím se objevuje jen velmi vzácně. I přesto se však spekuluje o tom, že v ojedinělých případech může kombinace SSRI a konopí vést ke vzniku hypomanie (slabší forma manie), a to zvláště u „zranitelných lidí“ (například lidé s bipolární poruchou).

2. Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)

Mezi příklady patří duloxetine (Cymbalta) a venalfaxine (Effexor XR).

Potenciální riziko interakce s konopím: nízké až střední

Novější skupina antidepresiv, nežádoucí interakce s konopím a dalšími léky je vzácná.

3. Inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, noradrenalinu a dopaminu (NDRI)

Mezi příklady patří bupropion (Wellbutrin, Aplenzin, Forfivo XL). Je důležité zmínit, že NDRI patří mezi jedny z mála antidepresiv, které nemají sexuálně orientované vedlejší účinky. Někdy se předepisují i na ADHD a odvykání kouření.

Potenciální riziko interakce s konopím: Nízké až střední

Bylo hlášeno velmi málo případů nežádoucí interakce.

4. Inhibitor monoaminooxidázy (MAOI)

Mezi příklady patří tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil) a isocarboxazid (Marplan). Tyto léky přestaly být oblíbené kvůli častým vedlejším účinkům a nebezpečné interakci (která může být fatální) s velkým množstvím jídla a léků.

Potenciální riziko interakce s konopím: Vysoké

Hledání případových zpráv na PubMed, které by dokumentovaly nežádoucí interakce mezi konopím a MAOI nebylo úspěšné. Ale i přesto není užívání konopí doporučováno, protože riziko nežádoucí interakce s léky a některými potravinami je vysoké.

5. Tricyklická antidepresiva

Mezi příklady patří imipramine (Tofranil), amitriptyline, doxepin a trimipramine (Surmontil). Nežádoucí interakce a vedlejší účinky jsou u těchto antidepresiv méně časté než u MAOI. V porovnání s novějšími antidepresivy však přináší mnohem více nežádoucích vedlejších účinků. Obvykle se předepisují pacientům, u kterých nefunguje jiná léčba.

Potenciální riziko interakce s konopím: Vysoké

Jedna případová zpráva popisuje případ sedmnáctiletého chlapce, který trpěl depresemi a nespavostí a jeho lékař mu předepsal 25mg amitriptylinu. Rodiče mluvili s jeho přáteli a prohledali jeho pokoj a zjistili, že jediná jiná látka, kterou užíval, bylo konopí. Na pohotovosti byl přijat kvůli zrychlené srdeční činnosti (tachykardii) a přítomný doktor konstatoval, že bez včasného zásahu by interakce těchto dvou látek mohla být „život ohrožující“. Varoval proto lékaře, aby nepředepisovali tricyklická antidepresiva pacientům, kteří užívají konopí nebo jiné drogy. Byly nalezeny i další případové zprávy, které popisují velmi podobné situace.

6. Sedativa

Sedativa se v podstatě neřadí mezi antidepresiva, ale lékaři je pacientům předepisují na depresi poměrně často. Jak konopí, tak sedativa mohou způsobit, že se člověk cítí unavený a ospalý. Tyto účinky často pociťují lidé, kteří užívají sedativa, jako je clonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), phenobarbital (Donnatal) nebo zolpidem (Ambien). Kombinace konopí a těchto léků může takové účinky ještě zvýšit.

Potenciální riziko interakce s konopím: Vysoké

Z farmakologického hlediska je pravděpodobnost výskytu nežádoucí interakce mezi konopím a antidepresivy velmi nízká (existuje jen velmi málo výjimek). Je však důležité zvážit i další rizika. Mezi hlavní rizika patří to, že antidepresiva mohou být méně účinná a mohou mít delší dobu nástupu účinku. Pacienti také mohou častěji porušovat svou léčbu, což zbytečně prodlužuje jejich zotavení. Hlavním problémem však je, že pacienti s depresí mnohem častěji přechází z občasného užívání k tomu chronickému.

Pro pacienty, trpící několika depresemi (nebo bipolární) jsou tato rizika ještě větší. Jedinci by je měli pečlivě zvážit a upravit podle nich své užívání konopí.

Konopí s vysokým obsahem CBD a úzkosti

Pacienti by také měli myslet na to, že i když malé množství THC může přinést požadované účinky (jako euforie nebo pocit uvolnění), příliš velké množství může způsobit pravý opak. Může zesílit pocity úzkosti nebo dokonce vyvolat panický záchvat. Druhý nejvýznamnější kanabinoid CBD může odvrátit mnoho negativních účinků THC a předběžné výsledky také naznačují, že by mohl být významným bojovníkem s úzkostmi, depresemi a dalšími duševními onemocněními. Takže pokud trpíte úzkostmi nebo depresemi a rozhodnete se užívat konopí, vyhledávejte druhy s vysokým obsahem CBD.

Zdroj: leafly.com